Java napredni kurs

Opšti podaci o kursu:

Java napredni kurs omogućiće polaznicima da kroz praktične primere nauče kako da povezuju Java programe sa bazama podataka pomoću Javine JDBC biblioteke. Pored toga biće razmotren rad Java programa sa više niti – konkurentno prgramiranje. Preko koncepta soketa biće objašnjeno kako se Java programi povezuju i razmenjuju podatke u mreži. Takođe će biti razmotreno kako se pozivaju udaljene metode u mreži korišćenjem Web servisa. Rad sa metapodacima klasa biće objašnjen preko Javinog koncepta refleksije. Na kraju kursa će biti objašnjeni koncepti zaštite i internacionalizacije u Javi.


Šta ćete naučiti?

1. Da radite sa bazom podataka – JDBC
2. Konkurentno programiranje – Niti
3. Rad u mreži – Soketi
4. Web servisi
5. Refleksija
6. Zaštita
7. Internacionalizacija


Kome je kurs namenjen:

Kurs je namenjen onima koji žele da nauče napredno programiranje u Java programskom jeziku. Za navedeni kurs je potrebno predznanje iz osnova Java programskog jezika.


Trajanje kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura:

Siniša Vlajić, …, Miloš Milić: Projektovanje softvera – Napredne Java tehnologije, ISBN: 978-86-86887-03-0, Zlatni presek, Bograd, 2008.


Ispiti i sertifikati:

Posle obuke kandidat može da dobije sertifikat da je:

a) Odslušao Java napredni kurs ili
b) Odslušao i položio Java napredni kurs.

Ispit traje 3 sata. Polaznik dobija zadatke da napravi odgovarajuće programe na računaru. Ispit se sastoji iz 5 zadataka. Polaznik je položio ispit ukoliko dobije 30 i više poena na zadacima. Zadatak je uspešno urađen i na njemu se dobija 10 poena ukoliko se može izvršiti na računaru i ukoliko u potpunosti rešava definisan problem. Ukoliko zadatak ne može da se izvrši na računaru ili u potpunosti ne rešava definisani problem ne dobija se ni jedan poen za zadatak.
U cenu kursa je uračunato jedno polaganje kandidata. Za svako sledeće polaganje cena polaganja je 25 eura.


Biografija predavača:

Siniša Vlajić je rođen 08.05.1968 godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka (FON ), Univerzitet u Beogradu, je upisao 1986 godine. Na FON-u je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora i član je Laboratorije i Katedre za softversko inženjerstvo na FON-u. Oblast njegovog stručnog interesovanja su Projektovanje softvera, Softverski paterni, Softverski proces i Java programski jezik. Do sada je držao brojne kurseve iz C++ i Java programskog jezika.Pored kurseva učestvovao je i u oko 30 projekata od kojih su većina bili u oblasti razvoja informacionih i softverskih sistema. U periodu od 2008. do 2009. godine bio je šef Katedre za softversko inženjerstvo na FON-u. U periodu od 2009. do 2015. godine bio je Prodekan za naučno-istraživački rad na FON-u.

Java Napredni Kurs