Java osnovni kurs

Opšti podaci o kursu:

Java osnovni kurs omogućava polaznicima da steknu osnovna znanja iz Java programskog jezika. Kroz praktične primere polaznici će naučiti šta su objekti i klase kao i osnovne koncepte objektno-orijentisanog programiranja (nasleđivanje, učaurenje i polimorfizam). Koncept apstrakcije u Javi biće objašnjen pomoću apstraktnih klasa i interfejsa. Čuvanje podataka u operativnoj memoriji biće objašnjeno preko nizova i kolekcija, dok će čuvanje podataka na spoljnoj memoriji biće objašnjeno u radu sa datotekama. Izgled korisničkog interfejsa biće razmotren korišćenjem Javine bibilioteke Swing.


Šta ćete naučiti?

 • Da definišete klase i deklarišete objekte
 • Metode klase
 • Nasleđivanje klasa
 • Apstraktne klase
 • Interfejsi
 • Rad sa stringovima
 • Paketi
 • Obrada izuzetaka
 • Tokovi (streams) i datoteke (files)
 • Kolekcije
 • Swing korisnički interfejs

Kome je kurs namenjen?

Java osnovni kurs je namenjen onima koji žele da nauče osnove programiranja u Java programskom jeziku. Za navedeni kurs nije potrebno programersko predznanje.


Trajanje kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Siniša Vlajić, Vidojko Ćirić, Dušan Savić: Projektovanje programa (Praktikum – programski jezik JAVA), ISBN: 86-904747-0-6, Beograd, 2003.

Siniša Vlajić, …, Miloš Milić: Projektovanje softvera – Napredne Java tehnologije, ISBN: 978-86-86887-03-0, Zlatni presek, Bograd, 2008.


Ispiti i sertifikati:

Posle obuke kandidat može da dobije sertifikat da je:

 •  Odslušao Java osnovni kurs ili
 • Odslušao i položio Java osnovni kurs.

Ispit traje 3 sata. Polaznik dobija zadatke da napravi odgovarajuće programe na računaru. Ispit se sastoji iz 5 zadataka. Polaznik je položio ispit ukoliko dobije 30 i više poena na zadacima. Zadatak je uspešno urađen i na njemu se dobija 10 poena ukoliko se može izvršiti na računaru i ukoliko u potpunosti rešava definisan problem. Ukoliko zadatak ne može da se izvrši na računaru ili u potpunosti ne rešava definisani problem ne dobija se ni jedan poen za zadatak.

U cenu kursa je uračunato jedno polaganje kandidata. Za svako sledeće polaganje cena polaganja je 25 eura.


Biografija predavača:

Siniša Vlajić je rođen 08.05.1968 godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka (FON ), Univerzitet u Beogradu, je upisao 1986 godine. Na FON-u je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora i član je Laboratorije i Katedre za softversko inženjerstvo na FON-u. Oblast njegovog stručnog interesovanja su Projektovanje softvera, Softverski paterni, Softverski proces i Java programski jezik. Do sada je držao brojne kurseve iz C++ i Java programskog jezika Pored kurseva učestvovao je i u oko 30 projekata od kojih su većina bili u oblasti razvoja informacionih i softverskih sistema. U periodu od 2008. do 2009. godine bio je šef Katedre za softversko inženjerstvo na FON-u. U periodu od 2009. do 2015. godine bio je Prodekan za naučno-istraživački rad na FON-u.

aaa