Java razvoj web aplikacija

Opšti podaci o kursu:

Java razvoj WEB aplikacija kurs polaznicima će omogućiti sticanje znanja kako da naprave Java Web aplikacije korišćenjem Java tehnologija. Kroz praktične primere biće objašnjene Java tehnologije koje pokrivaju tronivojsku arhitekturu. Prezentacioni nivo biće objašnjen preko Java servleta, JSP i JSF tehnologija. Nivo poslovne logike biće objašnjen preko EJB tehnologije. Dok će nivo perzistencije podataka biti objašnjen preko JPA i Hibernate ORM tehnologije.


Šta ćete naučiti?

  • Java servlet
  • JSP (JavaServer Pages)
  • JSF (JavaServer Faces).
  • EJB (Enterprise Java Beans)
  • JPA (Java Persistence API)
  • Hibernate ORM

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen onima koji žele da nauče da prave Web aplikacije korišćenjem Java programskog jeziku. Za navedeni kurs je potrebno predznanje iz osnova Java programskog jezika kao i poznavanje naprednih Java koncepata (Niti – konkurentno programiranje, soketi – rad u mreži i JDBC – rad sa bazom podataka).


Trajanje kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura:

Siniša Vlajić – Razvoj Web aplikacija korišćenjem J2EE tehnologije (skripta), Beograd 2015.


Ispiti i sertifikati:

Posle obuke kandidat može da dobije sertifikat da je:

a) odslušao kurs Java razvoj Web aplikacija  ili

b) odslušao i položio kurs Java razvoj Veb aplikacija.

Ispit traje 3 sata. Polaznik dobija zadatke da napravi odgovarajuće programe na računaru. Ispit se sastoji iz 5 zadataka. Polaznik je položio ispit ukoliko dobije 30 i više poena na zadacima. Zadatak je uspešno urađen i na njemu se dobija 10 poena ukoliko se može izvršiti na računaru i ukoliko u potpunosti rešava definisan problem. Ukoliko zadatak ne može da se izvrši na računaru ili u potpunosti ne rešava definisani problem ne dobija se ni jedan poen za zadatak.

U cenu kursa je uračunato jedno polaganje kandidata. Za svako sledeće polaganje cena polaganja je 25 eura.


Biografija predavača:

Siniša Vlajić je rođen 08.05.1968 godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka (FON ), Univerzitet u Beogradu, je upisao 1986 godine. Na FON-u je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora i član je Laboratorije i Katedre za softversko inženjerstvo na FON-u. Oblast njegovog stručnog interesovanja su Projektovanje softvera, Softverski paterni, Softverski proces i Java programski jezik. Do sada je držao brojne kurseve iz C++ i Java programskog jezika Pored kurseva učestvovao je i u oko 30 projekata od kojih su većina bili u oblasti razvoja informacionih i softverskih sistema. U periodu od 2008. do 2009. godine bio je šef Katedre za softversko inženjerstvo na FON-u. U periodu od 2009. do 2015. godine bio je Prodekan za naučno-istraživački rad na FON-u.

Java Napredni Kurs