Šta ćete naučiti?

Dan 1: MySQL – phpMyAdmin – administracija i rad sa MySQL bazom

 • MySQL uvod, relaciona baza, relacije, tabele, tipovi podataka, ukratko
 • Administracija baze podataka, dodavanje korisnika, baza, izmena privilegija
 • Aspekt sigurnosti
 • Uvoz i izvoz podataka, praktičan rad

Dan 2: Rad sa HTML formama, POWST i GET metodi, karakteristike i rad sa HTML
poljima, sigurnosni aspekti, PHP primeri

 • POST i GET metodi, prednosti i mane
 • Aspekt sigurnosti – XSS, SQL Inject, odbrana
 • Rad se formama I elementima forme
 • Redirekcija i Refresh problem, PHP primeri
 • Validacija forme, praktičan rad

Dan 3: jQuery – osnove rada

 • Uvod u jQuery
 • Implementacija, primeri
 • Pregled metoda
 • Praktičan rad, CSS manipulacija, click() handler
 • AJAX Search – implementacija, praktičan rad

Dan 4: jQuery/AJAX metodi, način korišćenja, JASON

 • XML ili JSON
 • Asinhrona HTTP veza, osnovni PHP/MySQL primeri prikupljanja podataka
 • Dinamičko punjenje SELECT elementa AJAX/JSON upitom
 • Složeni primer sa kaskadom SELECT elemenata
 • Debugging na Client i Server strani, praktičan rad
 • Aspekt sigurnosti

Dan 5: jQuery plug-in korišćenje sa primerima

 • Lighbox (MODAL) klasa plugin-ova: Colorbox, implementacija, primeri korišćenja
 • jQuery UI – Datepicker, implementacija na bazi jQuery UI core-a, primeri korišćenja
 • Morris.js – generisanje složenih grafikona, primeri, dinamička AJAX/JSON implementacija
 • Završne napomene i saveti

Trajanje i tempo kursa:

5 dana (20 škol.čas.)


Literatura za polaznike:

Skripta u elektronskoj formi


Seritifikat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.