Priprema EU projekata

Opšti podaci o kursu:

Svakodnevno smo okruženi informacijama o raspoloživosti fondova iz Evropske unije i brojnim projektima koji se sprovode finansirajući se iz njih; na koji način pronaći odgovarajuće fondove, aplicirati u okviru istih i obezbediti finansije za sprovođenje projekata, pitanje je koje se postavlja pred svim potencijalnim aplikantima.

Priprema EU projekata kurs osmišljen je da kroz dvodnevnu radionicu polaznicima pruži osnovne informacije u vezi sa najbitnijim elementima u „projektnoj priči“ vezanoj za fondove Evropske Unije. Počevši od toga koji su fondovi na raspolaganju, preko informacija kako planirati projekat, koje alate i tehnike koristiti u postupku pripreme projekata, do informacija kako pisati projektni predlog, odnosno popuniti aplikacioni formular.


Šta ćete naučiti?

Теме:

Prvi dan

 • Koje grupe fondova EU i instrumenti u okviru njih postoje;
 • Projektni ciklus – programiranje, identifikacija; formulacija; sprovođenje; evaluacija i revizija;
 • „PCM-Project Cycle Management“;
 • Pristup logičkog okvira/Matrica logike projekta-Logical Framework
 • Approach/Matrix;
 • Analiza okruženja i zainteresovanih strana („stejkholdera“);
 • Smernice za podnosioce predloga projekata-„Guidelines for applicants“;
 • Analiza problema-stablo problema;
 • Analiza ciljeva-stablo ciljeva;
 • Upravljanje resursima, delegiranje zadataka, timski rad;
 • Monitoring i evaluacija.

Drugi dan

 • Pokazatelji (indikatori); rizici i pretpostavke;
 • Budžet;
 • Ocenjivanje i odabir predloga projekata;
 • Izvori finansiranja-uvod u pretragu poziva;
 • Kako popuniti aplikaciju-formular;
 • „PRAG“ procedure i postupak javnih nabavki;
 • Ko je ko u Srbiji u postupku pripreme i sprovođenja projekata i u postupku izveštavanja.

Način rada: kratka predavanja, aktivno i iskustveno učestvovanje polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada; rad u parovima; grupna diskusija.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen donosiocima odluka u organizaciji/instituciji („top-menadžmentu“), funkcionalnim menadžerima („srednjem menadžmentu“), zaposlenima koji žele da se osposobe za pripremu projekata koji se finansiraju iz EU.


Trajanje i tempo kursa:

2 dana (2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Seritifkat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


 Biografija predavača:

Milan Vujović ima preko 10 godina iskustva u radu sa MSPP u oblasti pravnog konsaltinga, obuka i mentoringa, kao i treninga trenera. Dodatno, poseduje višegodišnje iskustvo u pripremi i sprovođenju međunarodnih projekata, kao i u radu sa međunarodnim donatorima i na donatorskim projektima. Milanova ekspertiza je vezana za projektno upravljanje u delu pripreme, vođenja, praćenja i evaluacije bazirane na metodologijama, koje kombinuju pristupe teorije promene i logičke matrice.