Procena rizika

Opšti podaci o kursu:

Upravljanje rizikom se koristi u oblastima inženjeringa, poslovanja, finansija, zdravlja i bezbednosti, upravljanja zaštitom životne sredine, upravljanja reagovanjem u slučaju opasnosti, sporta i rekreacije i dr. rizik se sastoji od dva dela, i to: (1) izračunavanja mogućnosti da se nešto dogodi, i (2) izračunavanje posledica ako se dogodi. Okvir za procenu rizika sastoji se od tri komponente: istraživanje, procena rizika, i upravljanje rizicima.

Istraživanje se odnosi na prikupljanje, analizu i tumačenje različitih podataka procene rizika. Procena rizika se sastoji od četiri koraka: identifikacije opasnosti, procena odgovora, procjena uticaja, karakterizacija rizika.Nakon procene, neophodno je osmisliti mehanizme daljeg izbegavanja rizika ili ublažavanja posledica rizika, odnosno mehanizme upravljanja.


Šta ćete naučiti?

Teme seminara:

 • Identifikovanje metodologije procene rizika
 • Razvijanje kriterijuma za procenu rizika
 • Verovarnoća, mogućnost detekcije, učestalost, uticaj, zakonski zahtevi, imidž
 • Definisanje nivoa rizika
 • Upravljanje rizicima

Način rada: veliki vremenski deo seminara se provodi u grupnim i individualnim aktivnostima. Seminar se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Prezentacije i planirane grupne i individualne vežbe će omogućiti učesnicima da steknu osnovni novo razumevanja risk menadžmenta.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen:

 • Profesionalcima koji žele da steknu znanje o upravljanju rizicima
 • Zaposlenima koji su uključeni u implementaciju, upravljanje i održavanje integrisanih sistema upravljanja
 • Manadžerima odgovornim za QMS, ISMS, SMS, OHSAS, itd.
 • Risk Menadžerima
 • IT security Managerima
 • Auditorima.

Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Seritifikat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Ljiljana Dimitrijević ima skoro 20 godina iskustva rada u oblasti obrazovanja odraslih. Radi na proceni obrazovnih potreba, razvoju programa i planova, organizaciji i realizaciji obrazovnih aktivnosti i evaluacija obrazovanih aktivnosti i razvoju potreba na osnovu rezultata. Diplomirani je andragog (Filozofski fakultet Beograd), magistrirala je na temu „Permanentno obrazovanje odraslih u funkciji unapredjenja poslovanja preduzeća“(Fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu) i doktorski je kandidat sa odobrenom tezom „Sistem kvaliteta kao faktor unapredjivanja efektivnosti i efikasnosti obrazovanja odraslih“ (Filozofski fakultet Beograd).

Kada je reč o poslovima koji se odnose na sisteme upravljanja i tu je iskustvo od 15 godina u uvođenju, implementaciji, kao i proverama sistema upravljanja u odnosu na ISO 9001, 14000, 18000. Poseduje sertifikate Exemplar Global (RABQSA) za navedene standarde, i radi kao auditor za NSF sertifikacionu kucu iz USA. Razvila profesionalnu trenersku shemu za Exemplar Global (RABQSA) sa još 4 stručnjaka iz sveta, po kojima se sad radi svuda u svetu pod kapom Exemplar Global (RABQSA).

Ljiljana Dimitrijević je član Društva Andragoga Srbije, RABQSA (Exemplar Global) član komiteta za profesionalne trenere, Quality Management Systems Lead Auditor Certified sertifikovan kod RABQSA. Sertifikat br.: 8466, Environmental Management System Lead Auditor sertifikovan kod RABQSA. Sertifikat br: 8466.